МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 02 - 2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 958483

Началната дата: 07.02.2020

Вид на поръчката: Открита процедура


 „Доставка, на нова медицинска  апаратура – компютърен томограф, монтаж, въвеждане в действие  и обучение ”.

 

Договори и споразумения по ОП
  • Информация за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Май 2020
  • Договори - Публикувано на: 04 Май 2020
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 07 Февруари 2020
  • Протоколи
  • Протокол №1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 10 Март 2020
  • Протокол №2 - Публикувано на: 16 Март 2020
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 17 Март 2020
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Март 2020