МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 13

Уникален номер в регистъра на АОП: 942130

Началната дата: 30.10.2019

Вид на поръчката: Публично състезание


„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия  и координатор на балансираща група  за  нуждите на МБАЛ -Търговище” АД гр. Търговище

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 01 Февруари 2020
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 30 Октомври 2019
  • Протоколи
  • Протокол №1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 27 Ноември 2019
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 02 Декември 2019
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Декември 2019
  • Възложена поръчка - Публикувано на: 13 Февруари 2020