МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 03

Уникален номер в регистъра на АОП: 892579

Началната дата: 05.02.2019

Вид на поръчката: Публично състезание


 „Доставка , монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарати   за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 30 Юни 2019
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 05 Февруари 2019
  • Протоколи
  • Протокол №1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 14 Март 2019
  • Протокол №2 - Публикувано на: 19 Март 2019
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 20 Март 2019
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Март 2019
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 02 Април 2019