МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-29

Уникален номер в регистъра на АОП: 860424

Началната дата: 31.07.2018

Вид на поръчката: Публично състезание


„Доставка , монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарати   за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2018
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 31 Юли 2018
  • Протоколи
  • Протокол №1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 28 Август 2018
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 05 Септември 2018
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Септември 2018