МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-24

Уникален номер в регистъра на АОП: 850303

Началната дата: 06.06.2018

Вид на поръчката: Публично състезание


 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група  за нуждите на МБАЛ - Търговище АД.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 20 Август 2018
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 06 Юни 2018
  • Протоколи
  • Протокол №1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 29 Юни 2018
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 06 Юли 2018
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение - Публикувано на: 12 Юли 2018