МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-02

Уникален номер в регистъра на АОП: 766468

Началната дата: 11.01.2017

Вид на поръчката: Публично състезание


"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ - Търговище АД"

Договори и споразумения по ОП
  • Догвор - Публикувано на: 06 Март 2017
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 11 Януари 2017
  • Разяснение по документацията
  • Запитване - Публикувано на: 16 Януари 2017
  • Отговор на запитване - Публикувано на: 16 Януари 2017
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 03 Февруари 2017
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Февруари 2017