МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049580

Началната дата: 13.01.2016

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 14 Март 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 13 Януари 2016
  • Протоколи
  • Протокол с приложение - Публикувано на: 28 Януари 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Заповед - Публикувано на: 09 Февруари 2016